Phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

Tháng Chín 12, 2018 7:23 chiều
Ng쎠y 09/07/2018, Tng Cc Thu c쎳 c쎴ng v쒃n s 2710/TCT-PC h우ng dn v tr우ng hp pht chm np tin thu TNCN 쒑쎣 qu쎡 5 n쒃m C쒃n c quy 쒑nh ti Khon 1 쒐iu 83 Lut Ban h쎠nh v쒃n bn quy phm ph쎡p lut s 17/2008/..

Ngày 09/07/2018, Tổng Cục Thuế có công văn số 2710/TCT-PC hướng dẫn về trường hợp phạt chậm nộp tiền thuế TNCN đã quá 5 năm

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12; điểm c Khoản 2 điều 32, Khoản 1 điều 42, Điều 103, Khoản 1 Điều 106, tại Khoản 2,3 Điều 110 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11; tại Khoản 32,35 Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 Luật số 21/2012/QH13; tại Khoản 4 Điều 5 và Khoản 1 Điều 6 Luật số 71/2014/QH; tại Khoản 3 Điều 3 và Khoản 1 Điều 4 Luật số 106/2016/QH13.

Theo đó nếu đến ngày 14/11/2017 người nộp thuế mới nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN của năm 2011 thì người nộp thuế không bị xử phạt đối với hàng vi chậm nộp tiền thuế TNCN của năm 2011 do đã quá thời hiệu xử phạt  theo Quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 110 Luật Quản Lý Thuế số 78/2006/QH11 nêu trên.

Tuy nhiên kể từ ngày 01/07/2013 trở đi, theo quy định tại khoản 32 và khoản 35 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13, Khoản 4 Điều 5 Luật số 71/2014/QH, Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 thì hình thức sử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế đã được thay bằng biện pháp khắc phục hậu quả là tiền chậm nộp tiền thuế. Vì vậy, từ ngày 01/07/2013, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế chậm nộp theo các mức quy định tương ứng với từng thời kỳ theo quy định tại Khoản 32 Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 Luật số 21/2012/QH13. Khoản 4 Điều 5 và Khoản 1 Điều 6 Luật số 71/2014/QH, Khoản 3 Điều 3 và Khoản 1 Điều 4 Luât số 106/2016/QH13 trính dẫn nêu trên

Cụ thể, từ 01/07/2013 đến trước ngày 01/01/2015, tiền nộp chậm tính theo mức 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày; Từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/07/2016, tiền nộp chậm theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp; Từ ngày 01/07/2016, tiền nộp chậm theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Bình luận bị đóng.