Khôi Phục MST Doanh Nghiệp Sau Khi Có Quyết Định Giải Thể

Tháng Chín 17, 2018 10:59 chiều
Li쎪n quan 쒑n vic kh쎴i phc MST doanh nghip sau khi c쎳 quyt 쒑nh gii th,슠ng쎠y 29/06/2018, Tng cc thu 쒑쎣 ban h쎠nh C쎴ng v쒃n s 2602/TCT-KK h우ng dn c th nh우 sau: Theo quy 쒑nh ti Khon 3, Khon 7, 쒐..

Liên quan đến việc khôi phục MST doanh nghiệp sau khi có quyết định giải thể, ngày 29/06/2018, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 2602/TCT-KK hướng dẫn cụ thể như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Khoản 7, Điều 202 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Tại điều 64 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Tại Điểm b Khoản 1, Điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định về khôi phục mã số thuế; Tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về sử dụng hóa đơn thì trường hợp Công ty đã có Quyết định giải thế và đã gửi hồ sơ giải thế đến cơ quan thuế đã giải thể doanh nghiệp nhưng chưa gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định, Công ty không được khôi phục MST sau khi cơ quan Thuế đã đóng MST về trạng thái 03 ” NNT ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST”.

Trường hợp Doanh nghiệp có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua sau khi cơ quan thuế đóng MST về trạng thái 03 “NNT ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST” thì công ty gửi hồ sơ cấp hóa đơn lẻ đến cơ quan thuế quản lý để được cấp hóa đơn bán hàng theo quy định.

Bình luận bị đóng.