Công văn hướng dẫn thuế GTGT 8% mà người nộp thuế có thể tham khảo

Tháng Tám 4, 2023 4:09 chiều
  H우ng dn thu GTGT 8% theo Ngh 쒑nh 44/2023/N쒐-CP Ng쎠y 30/6/2023, Ch쎭nh ph 쒑쎣 ban h쎠nh슠Ngh 쒑nh 44/2023/N쒐-CP슠quy 쒑nh ch쎭nh s쎡ch gim thu GTGT theo슠Ngh quyt 101/2023/QH15슠ca Quc h..

 

Hướng dẫn thuế GTGT 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Ngày 30/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023).

Mức giảm thuế GTGT như sau:

(1) Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

(2) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn về việc lập hóa đơn đối với các đối tượng được giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP như sau:

– Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

+ Khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.

– Đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu:

+ Khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15”.

+ Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Công văn hướng dẫn giảm thuế GTGT 2% mà người nộp thuế có thể tham khảo

Chính sách giảm thuế GTGT tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP về cơ bản tương tự chính sách giảm thuế GTGT quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 41/2022/NĐ-CP), do đó, việc áp dụng chính sách giảm thuế GTGT trước, trong và sau khi Nghị định 44/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, người nộp thuế có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP (như Công văn 2688/BTC-TCT ngày 23/3/2022 của Bộ Tài chính, Công văn 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023 của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn,…) và căn cứ tình hình thực tế phát sinh để áp dụng.

Bình luận bị đóng.