Trường hợp được xem xét gia hạn nộp thuế

Tháng Chín 22, 2023 10:24 sáng
  1. Tr우ng hp 쒑우c xem x쎩t gia hn np thu Theo 쒐iu 62슠Lut Qun l쎽 thu슠n쒃m 2019 quy 쒑nh v gia hn np thu nh우 sau: – Vic gia hn np thu 쒑우c xem x쎩t tr쎪n c욡 s 쒑 ngh ca ng우..

 

1. Trường hợp được xem xét gia hạn nộp thuế

Theo Điều 62 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định về gia hạn nộp thuế như sau:

– Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng như:

Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ.

(ii) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

– Người nộp thuế thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế quy định nêu trên được gia hạn nộp thuế một phần hoặc toàn bộ tiền thuế phải nộp.

– Thời gian gia hạn nộp thuế được quy định như sau:

+ Không quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định tại điểm (i);

+ Không quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định tại điểm (ii).

– Người nộp thuế không bị phạt và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nợ thuế trong thời gian gia hạn nộp thuế.

– Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp căn cứ hồ sơ gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền thuế được gia hạn, thời gian gia hạn nộp thuế.

Như vậy, trường hợp được xem xét gia hạn nộp thuế bao gồm:

– Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng.

– Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, theo Điều 63 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định Chính phủ quyết định việc gia hạn nộp thuế cho các đối tượng, ngành, nghề kinh doanh gặp khó khăn đặc biệt trong từng thời kỳ nhất định. Việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định.

2. Hồ sơ gia hạn nộp thuế

Căn cứ theo Điều 64 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định người nộp thuế thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019 phải lập và gửi hồ sơ gia hạn nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp.

-Hồ sơ gia hạn nộp thuế bao gồm:

+ Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế, trong đó nêu rõ lý do, số tiền thuế, thời hạn nộp;

+ Tài liệu chứng minh lý do gia hạn nộp thuế.

– Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết hồ sơ gia hạn nộp thuế.

3. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế

– Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế của người nộp thuế qua các hình thức sau đây:

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế;

+ Nhận hồ sơ gửi qua đường bưu chính;

+ Nhận hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế.

– Cơ quan quản lý thuế xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế theo quy định sau đây:

+ Trường hợp hồ sơ hợp pháp, đầy đủ, đúng mẫu quy định thì thông báo bằng văn bản về việc gia hạn nộp thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

(Điều 65 Luật Quản lý thuế năm 2019)

Bình luận bị đóng.